ACTE DE STUDII


ACTE DE STUDII
  • Recunoasterea si echivalarea studiilor preuniversitare

         Evaluarea și recunoașterea actele de studii deținute de cetățenii Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și de cei din Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor în România, precum și a celor deținute de cetățenii din statele non-UE, în vederea accesului pe piața forței de muncă din România.
ACTE DE STUDII

Vizări acte de studii/documente școlare

         În cazul procedurii de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică numai pentru statele care solicită, pe bază de reciprocitate, apostilarea sau supralegalizarea.

         Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare veţi efectua apostilarea actelor de studii la Instituția Prefectului.

         Pentru statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare veţi efectua supralegalizarea actelor de studii la Ministerul Afacerilor Externe.

         Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către inspectoratul școlar.

Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către:

1. Titularul actului;

2. Soţul sau soţia titularului ori o rudă de gradul 1 cu titularul actului (mamă, tată, frate, soră, fiu, fiică) – fără a fi necesară prezentarea unei procuri speciale notariale;

3. O altă persoană fizică care prezintă procura notarială specială sau împuternicirea avocaţială; un exemplar original al procurii sau o copie legalizată va rămâne la inspectoratul școlar.

     În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie tradusă în limba română şi legalizată;

- să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.

     Acte necesare vizării actelor de studii/documentelor școlare:

1. Actul de studii/documentul școlar ce urmează a fi vizat, în original și copie simplă;

2. Adeverință de autenticitate (pentru fiecare act de studiu/document școlar), eliberată de unitatea de învățământ emitentă a actului de studii/documentului școlar ce urmează a fi vizat, în original (model);

3. Documente personale de identificare (in original și copie):

- actul de identitate al titularului diplomei – buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport (aflat în termen de valabilitate);

- certificatul de căsătorie sau de divorţ, când a avut loc o schimbare a numelui;

- actul de identitate al împuternicitului/rudei, dacă este cazul;

- documentele care dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul.

  4. Procura Notarială pentru persoanele imputernicite;

  5. Cerere adresată Inspectorului Școlar General. Cererea este tip și se eliberează după verificarea actelor.RECUNOAŞTEREA ACTELOR DE STUDII

Evaluarea și recunoașterea studiilor/diplomelor obținute în străinătate se face prin comparație cu sistemul educațional din România, în vederea stabilirii nivelului/domeniului și/sau specializării. 

                 Acte necesare:

1. Cerere adresată domnului ministru al educației prin care se solicită echivalarea studiilor efectuate în străinătate Formular-cerere-echivalare-preuniversitar

2. Cerere aprobată de directorul unității de învățământ la care se solicită înscrierea;

3. Situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate:

  • foile matricole pentru toţi anii de studii în original sau în copie legalizată;
  • Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie simplă – dacă este cazul;

 4. Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:

  • copie simplă după original;
  • traducere legalizată în limba română, cu excepţia actelor de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană);

 5. Documente personale de identificare, în copie simplă:

  • certificat de naştere și:
  • paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4;
  • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate (pentru elevii care au împlinit 14 ani).

   6. Dosar-plic.

        Dosarele cu documentele necesare echivalării studiilor vor fi depuse la : Inspectoratul Școlar Arad cu adresă de înaintare de la unitatea de învățământ unde urmează să fie înscris elevul.

     Pentru mai multe informații accesați pagina CNRED şi pe pagina web a MEN.


      Obținerea aprobării scrise a consiliului de administrație al inspectoratului școlar pentru eliberarea unui duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau al furtului actului de studii original.

     În vedrea obținerii aprobării scrise a consiliului de administrație al inspectoratului școlar pentru eliberarea unui duplicat în conformitate cu prevederile art.37 alin. (2) din O.M.E.N.C.S. nr.3844/2016, adresa de înaintare depusă de unitățile de învățământ va fi însoțită de următoarele documente:

1. Cerere adresată inspectorului școlar general;

2. Declarția notarială/consulară, dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul original a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția actului de studii respectiv. Se va face în mod obligatoriu următoarea mențiune: "actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garanție la o instituție de stat sau particulară, din țară sau din străinătate, și nu a fost înstrăinat cu bună-stiință altei persoane fizice sau juridice";

3. Dovada publicării pierderii, distrugerii sau furtului actului de studii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

4. Copie după certificatul de nastere/căsătorie, certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ.

     Adresa de înaintare va conține obligatoriu următoarele mențiuni:

“Actele necesare au fost verificate și sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar aprobat cu O.M.E.C.T.S. nr.5565/2011”

    Pentru publicarea pierderii/distrugerii/furtului unui act de studii, titularul se adresează Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, depunând un anunț care va cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original, numele titularului, inițialele prenumelui tatălui/mamei și toate prenumele titularului, anul absolvirii, seria și numărul actului, numărul și data la care a fost înregistrat în evidențele unității de învățământ emitente.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING