ACTE DE STUDII


ACTE DE STUDII
  • Recunoasterea și echivalarea studiilor preuniversitare

         Evaluarea și recunoașterea activităților necesare pentru studierea unei cetățenilor europene, spațiului european european și a celor din Confederația Elvețiană, în timpul continuării studiilor în România, precum și a celorlalte părți ale cetățenilor din țările de îngrijire nu sunt UE, în accesul lor pe piața forței de munca din Romania.

Procedură operațională privind echivalarea perioadei   de studii  


Pentru mai multe detalii site-ul consultat CNRED: 


ACTE DE STUDII

Vizări acte de studii / documente școlare

         În cazul în care există proceduri de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu și un registru pentru un act. Procedura de vizare este aplicabilă doar pentru îngrijire în privința solicitărilor, un bazei de reciprocitate, un apostilare sau supralegalizării.

         Pentru a avea grijă sunt părți ale convenției privitoare la apostila de la Haga, după ce sunt vizate efectul de apostilare a actelor de studii la Instituția Prefectului.

         Pentru a avea grijă să nu fie semnate ale Convenției în ceea ce privește apostila de la Haga, după ce este efectiv supralegalizarea actelor de studii ale ministrului Afacerilor Externe.

         Procedura de vizare pentru actele de studii pentru învățătură preuniversitar se realizează pentru inspectoratul școlar.

Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată către:

1. Titularul actului;

2. Soţul sau soţia titularului ori o rudă de gradul 1 cu titularul actului (mamă, tată, frate, soră, fiu, fiică) – fără a fi necesară prezentarea unei procuri speciale notariale;

3. O altă persoană fizică care prezintă procura notarială specială sau împuternicirea avocaţială; un exemplar original al procurii sau o copie legalizată va rămâne la inspectoratul școlar.

     În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie tradusă în limba română şi legalizată;

- să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.

     Acte necesare vizării actelor de studii/documentelor școlare:

1. Actul de studii/documentul școlar ce urmează a fi vizat, în original și copie simplă;

2. Adeverință de autenticitate (pentru fiecare act de studiu/document școlar), eliberată de unitatea de învățământ emitentă a actului de studii/documentului școlar ce urmează a fi vizat, în original (model);

3. Documente personale de identificare (în original și copie):

- actul de identificare al diplomei titularului - buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport (aflat în termen de valabilitate);

- certificat de căsătorie sau de divorț, când a avut loc sau a schimbat un număr;

- actul de identificare a împărțirii / rudei, dacă este cazul;

- documente de îngrijire dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul.

  4. Procura Notarială pentru persoanele imputernicite;

  5. Cerere adresată Inspectorului Școlar General. Cererea este sfat și se eliberează după verificarea actorului.
RECUNOAȘTEREA ACTELOR DE STUDII

Evaluarea și recunoașterea studiilor / diplomelor obținute în străinătate se pot confrunta prin comparație cu puterea educațională a României, în condiții de stabilitate la nivel / domeniu și / sau specializări. 

                 Acte necesare:

1.  Echivalarea diplomei de Bacalaureat obținerea în străinătate a cetățenilor români

2.  Echivalarea diplomelor de școală postliceală obținute în străinătate de cetățenii români

3.  Echivalarea diplomelor de şcoală profesională obţinute în străinătate de cetățenii români

4. Clasele I-XII se aplică în străinătate sau organizații furnizoare de educație, îngrijirea organizării și a funcționării în România activități de învățare corectă pentru sisteme educaționale pentru alte țări - recunoașterea inspectoratului școlar


Acte necesare :

1. Foaie matricolă pentru clasele urmate în România ( dacă este cazul) – original;

2. Foile matricole eliberate de unitățile de învăţământ din străinătate – copii şi traduceri autorizate

3. Documente de identificare valabile ale elevului – copie ( certificat de naştere şi / sau buletin )

4. Cererea aprobată de către  unitatea de învățământ în care este înscris elevul.

        Dosarele cu documente necesare echivalării studiilor vor fi depuse la: Inspectoratul Școlar Arad cu adresă de înaintare a unității de învățare unde se poate afla în scris.

     Pentru mai multe informații accesați pagina CNRED şi pe pagina web a MEC.

      Obținerea aprobării scrise a consiliului de administrație al inspectoratului școlar pentru eliberarea unui duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau al furtului actului de studii original.

     În vedrea obținerii aprobării scrise a consiliului de administrație al inspectoratului școlar pentru eliberarea unui duplicat în conformitate cu prevederile art.37 alin. (2) din O.M.E.N.C.S. nr.3844/2016, adresa de înaintare depusă de unitățile de învățământ va fi însoțită de următoarele documente:

1. Cerere adresată inspectorului școlar general;

2. Declarția notarială/consulară, dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul original a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția actului de studii respectiv. Se va face în mod obligatoriu următoarea mențiune: "actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garanție la o instituție de stat sau particulară, din țară sau din străinătate, și nu a fost înstrăinat cu bună-stiință altei persoane fizice sau juridice";

3. Dovada publicării pierderii, distrugerii sau furtului actului de studii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

4. Copie după certificatul de nastere/căsătorie, certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ.

     Adresa de înaintare va conține obligatoriu următoarele mențiuni:

„Acțiunea este necesară pentru a verifica și sunt în vigoare pentru a putea prevedea reglementări obligatorii în ceea ce privește regimul activități de cercetare și documentare de gestionare a colecțiilor de către unități de învățământ preuniversitar aprobat cu OMECTS nr.5565 / 2011”


I BUILT MY SITE FOR FREE USING